OM

OM

Humus economicus: om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap

I ljuset av den akuta miljö- och omställningsproblematik vi står mitt i, undersöker konst- och forskningsprojekt Humus economicus föreställningar om jord – dess status, värde och framtid. Projektet utforskar och uppmärksammar radikalt förändrade relationer till jord, markens osynliga klimatarbete, samt regenerativa jordpraktiker och kulturer i en tid då jord förseglas och utarmas i snabb takt. Humus economicus har initieras av Janna Holmstedt, konstnär och forskare i miljöhumaniora vid Statens Historiska Museer (SHM) och finansieras av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling (2021–2024).

Jord är i många fall en blind fläck och något som lätt tas för givet. Den ligger tyst under våra fötter. Denna anonyma miljö har också mer poetiskt kallats för klotets tunna hud, ett tunt skikt som utgör ett okänt universum av myllrande liv som utför ett oupphörligt klimatarbete. Det är detta arbete, utfört av skogarnas, åkermarkernas och våtmarkernas jordar, vi behöver få upp ögonen för.

Publika händelser

Projektet formar sig till en vandring genom samhällets jordberoende – hur det har format landskap, historia, relationer och kulturer – och samtidigt en vandring genom moderna tiders jordblindhet. En vandring i både bildlig och bokstavlig bemärkelse då flera publika händelser och exkursioner kommer äga rum, arrangerade av, eller i samarbete med, Humus Economicus Samlaboratorium.

Samlaboratoriet

Här samarbetar och laborerar vi för att bättre förstå hur vi med jordarnas hjälp kan skapa mer hållbara samhällen. Genom Samlaboratoriet möts miljöforskning, konst, regenerativa odlingspraktiker, samt kulturarvs-, genus- och urbana studier. Vi bjuder in och lär oss av gräsrotsorganisationer, bönder och odlare, forskare, aktivister, konstnärer, planerare och beslutsfattare, m.fl.

Teamet

Janna Holmstedt
Projektledare, konstnär, forskare
Statens Historiska Museer (SHM), Avdelningen för forskning och utveckling

Christina Fredengren
Forskare, forskningschef
Statens Historiska Museer (SHM), utveckling

Malin Lobell
Konstnär, trädgårdsmästare
malinlobell.se
Jenny Lindblad
Forskare
KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för urbana studier och samhällsbyggnad

Cecilia Åsberg
Forskare, Professor i Genus, Natur och Kultur
Linköpings universitet, Tema Genus

Karin Wegsjö
Filmare och regissör
wegsjo.se

Konst & forskning

Frågan om jordarnas framtid och värde berör mycket mer än människans livsmedelsförsörjning och bör därför inte ses som en angelägenhet enbart för jordbruket, eller jordbruks- och markforskningen. Därför mobiliserar detta projekt miljöhumaniora, feministisk posthumaniora, samt konst, för att undersöka förändrade människo-jordrelationer – relationer som i Sverige utvecklats under 6000 år och radikalt omvandlats de senaste 100 åren – för att få till stånd ett perspektivskifte där jord istället för livlöst substrat framträder som livsmiljö och levande kultur med en nyckelroll i hållbarhetsarbetet. I en kreativ och kritisk anda föreslår projektet att människan inte är alltings mått utan alltid redan del av ömsesidigt beroende, myllrande ekologier, vilket tillåter oss att spekulera kring vad som händer om vi istället för att tänka i termer av Homo economicus försöker föreställa oss och lära av Humus economicus.

JordberättelserSoil Stories

Under resan och genom dem vi möter kommer vi att samla berättelser om jord – stora och små, långa och korta, lokalt förankrade och med globala utblickar – för att dela erfarenheter om hur vi kan leva bättre på en skadad planet samtidigt som vi sörjer för framtida generationers behov.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer, eller har en jordberättelse att dela!